ข่าวการประกวด แข่งขัน อบรม สัมมนาจากหน่วยงานภายนอก
ประกวดโครงการ KU Economic and Business Plan Competition #4 นวัตกรรมเกษตรศาสตร์ โอกาสเชิงพาณิชย์ งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

พุธ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้เข้าร่วมประกวดโครงการ KU Economic and Business Plan Competition #4 นวัตกรรมเกษตรศาสตร์ โอกาสเชิงพาณิชย์ งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 
#ผลการแข่งขันทีม Sci-Mark ได้ที่ 4 รางวัลชมเชย#🌟🌟🌟🌟
ผู้เข้าร่วมประกวดประกอบด้วย 
1. นายดำรงค์ฤทธิ์ ด้วงแก้ว 
2.นางสาวแสงตะวัน ขวัญแก้ว 
3.นายเพทาย ธราพร
4.นางสาวธิดารัตน์ กาญจนปทุม
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เข้าชม : 812


ข่าวการประกวด แข่งขัน อบรม สัมมนาจากหน่วยงานภายนอก 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 14 / ก.พ. / 2560
      ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 14 / ก.พ. / 2560
      ประกวดโครงการ KU Economic and Business Plan Competition #4 นวัตกรรมเกษตรศาสตร์ โอกาสเชิงพาณิชย์ งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 1 / ก.พ. / 2560
      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือ 77 ในระดับเยาวชนเพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน 23 / ธ.ค. / 2559


About Us

ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการอย่างมีคุณภาพเป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เน้นการบริการด้วยใจ แม่นยำระเบียบวิธีปฏิบัติประสานภารกิจและควบคู่กับการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยสถาบัน

Contact Us

งานพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Address: 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Telephone: 0-7727-8860
FAX: -
Others: -
E-mail: nathaphon.c@psu.ac.th