30 / ม.ค. / 2560 : ภาพกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพและการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
โครงการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพและการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
23 / ม.ค. / 2560 : ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สำหรับผู้นำนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ในภาวะที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคม และการเงินมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ การประกอบการโดยมิได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและการจัดการมีแต่จะเพิ่มความเสี่ยงทางธุรกิจให้มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจSMEs รวมทั้งกิจการตั้งใหม่ (NewVenture) นั้นมีธรร
16 / ม.ค. / 2560 : ภาพกิจกรรม
#activelearning บูรณาการและประยุกต์ใช้ #ดอกไม้โคริงกะ ยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งมองเห็นใจของตนเองมากขึ้นเท่านั้น
#activelearning บูรณาการและประยุกต์ใช้ #ดอกไม้โคริงกะ ยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งมองเห็นใจของตนเองมากขึ้นเท่านั้น
28 / ธ.ค. / 2559 : ภาพกิจกรรม
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ2 ปีการศึกษา 2560
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ2 ปีการศึกษา 2560
28 / ธ.ค. / 2559 : ภาพกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำหรับปีการศึกษา 2559
ตามที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประจำทุกปีนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนในระดับมัธ
23 / ธ.ค. / 2559 : ภาพกิจกรรม
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 จัดโดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ในวันที่ 4 กันยายน 2559 ณ บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อ
23 / ธ.ค. / 2559 : ภาพกิจกรรม
โครงการเกษตรธรรมชาติ (กิจกรรมเรียนรู้สู่วิถีเกษตรธรรมชาติ)
โครงการเกษตรธรรมชาติ (กิจกรรมเรียนรู้สู่วิถีเกษตรธรรมชาติ) วันที่ 1-2 ธ.ค. 59 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเกี่ยวข้องกับรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการนำเอาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการด้วยวิถีเกษต
23 / ธ.ค. / 2559 : ภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน
23 / ธ.ค. / 2559 : ภาพกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในปีการศึกษา 2558
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,100 คน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องหอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


About Us

ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการอย่างมีคุณภาพเป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เน้นการบริการด้วยใจ แม่นยำระเบียบวิธีปฏิบัติประสานภารกิจและควบคู่กับการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยสถาบัน

Contact Us

งานพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Address: 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Telephone: 0-7727-8860
FAX: -
Others: -
E-mail: nathaphon.c@psu.ac.th