ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน

นายคงศักดิ์ จะวะนะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 

นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา  
 

นายณัฏฐพล ช้างนรินทร์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ
 

นางสาวสุพรรณพร วรรณเวช
นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สวัสดิการและบริการ
 

นางสาวพรพนม ศรีโกมุท
นักวิชาการศึกษา
งานทุนกรอ.ทุนกยศ.
และเงินบำรุงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 

นางสาววิลาสินี เลิศตระกูล
นักวิชาการอุดมศึกษา สันติศึกษา
 

นางสาวนันทวดี สรรพขาว
นักวิชาการอุดมศึกษา หอพักหญิง
 

นายลีนวัฒน์ ศรุตินันท์
นักวิชาการอุดมศึกษา วินัย/หอพักชาย
 

นายวิภูษิต เยี่ยมสวัสดิ์
นักวิชาการอุดมศึกษา กิจรรมนักศึกษา
 
 

นายวรวีย์ เรียบร้อย
นักวิชาการอุดมศึกษา กิจกรรมนักศึกษาและเงินบำรุงกิจกรรม
 

นางสาวธิดารัตน์ วัดแพ
นักวิชาการอุดมศึกษา พัฒนานักศึกษา
 


About Us

ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการอย่างมีคุณภาพเป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เน้นการบริการด้วยใจ แม่นยำระเบียบวิธีปฏิบัติประสานภารกิจและควบคู่กับการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยสถาบัน

Contact Us

งานพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Address: 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Telephone: 0-7727-8860
FAX: -
Others: -
E-mail: nathaphon.c@psu.ac.th