งานกิจการนักศึกษา

๒.๑. กิจกรรมกิจการนักศึกษา : สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงานดำเนินการ กำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำติดตามและประเมินผลและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาทั่วไป ตั้งแต่เข้าศึกษา  ขณะศึกษา และก่อนสำเร็จการศึกษา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มองค์กรกิจกรรมนักศึกษา และดำเนินงานโดยกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายเข้าประสงค์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและวงจรคุณภาพ P D C A PAR ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา

๒.๒. ทุนการศึกษา :  สนับสนุน  ประสาน เผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ต้องการความช่วยเหลือให้สามารถศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ตลอดจน ให้คำปรึกษาแสวงหาแหล่งเงินทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา  ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนานักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ เพื่อ พัฒนาจิตสำนึกทดแทนคุณผู้มีอุปการคุณ

๒.๓. แนะแนวและจัดหางาน : จัดบริการด้านข้อมูลอาชีพ เพื่อสร้างความพร้อมระหว่างเรียนและเตรียมตัวก่อนสำเร็จการศึกษา โดยให้บริการด้านการให้บริการคำปรึกษาด้านอาชีพ การทำงานระหว่างเรียน และหลังสำเร็จการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ จัดบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ในการสมัครงานและศึกษาต่อ ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นหน่วยงานประสานงานการรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานและหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

                 ๒.๔. บริการและสวัสดิการ : ให้บริการประสานงานการจัดทำประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ครอบคลุมด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ด้านการรักษาพยาบาล เบื้องต้นกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยตลอดจนดำเนินการรวบรวมจัดทำข้อมูลด้านสุขภาพแก่นักศึกษา

                 ๒.๕. วินัยนักศึกษา : ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ด้านวินัยนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองและพิจารณาประเด็นข้อกล่าวหา ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน  บันทึกคำให้ถ้อยคำของผู้ที่เกี่ยวข้องทำรายงานสรุปสำนวนการสอบสวน ประสานงานคณะที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองของผู้กระทำผิด  ยกร่างคำสั่งลงโทษนักศึกษา ทำทะเบียนประวัตินักศึกษา รายงานและติดตามผลผู้กระทำความผิดวินัยนักศึกษา  ดำเนินการเพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศมหาวิทยาลัยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาและติดตามนักศึกษาผู้กระทำผิดเข้าสู่โครงการพัฒนาตนเองเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตนเอง  ตลอดจนดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบังคับ  ระเบียบหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหรือให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบที่เกี่ยวข้อง

 

          การบริหารตามภารกิจของงานกิจการนักศึกษา จะมีผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ดูแล  การดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดูแล กำกับงานบริหาร จัดการโดยมีหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการเป็นผู้ประสาน กำกับดูแลติดตามประเมินผล ดำเนินการแก้ไขข้อมูลขัดข้องต่าง ๆ ในการประสานงาน ปฏิบัติงานเสนอแนะ ให้คำปรึกษา ในการปฏิบัติงานบุคลากร ตลอดจนเสนอแนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย แผนงาน ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการทั้งยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาจ้างอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงาน ติดต่อ ประสานงานวางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรบปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และอำนวยความสะดวกให้หัวหน้าลุ่มงานและบุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน รายละเอียดตามแผนภูมิที่ ๑

 


About Us

ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการอย่างมีคุณภาพเป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เน้นการบริการด้วยใจ แม่นยำระเบียบวิธีปฏิบัติประสานภารกิจและควบคู่กับการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยสถาบัน

Contact Us

งานพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Address: 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Telephone: 0-7727-8860
FAX: -
Others: -
E-mail: nathaphon.c@psu.ac.th