งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (1)
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ
previous arrow
next arrow

No shortCode found

ข่าวรับสมัครทุน/ข่าวทุนการศึกษา

วินัยนักศึกษา

วินัยนักศึกษา "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของนักศึกษาส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม และคุณธรรมของนักศึกษา และธำรงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันเป็นทางนำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย จึงได้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย วินัยนักศึกษาขึ้น" วินัยนักศึกษา เป็นเรื่องราวการจัดระเบียบเพื่อการอยู่ร่วมในสังคม เป็นกรอบกติกาที่มหาวิทยาลัยจัดวางไว้เพื่อมุ่งพัฒนาความคิด และความประพฤติที่เกี่ยวกับศีลธรรม จรรยา การที่นักศึกษาเป็นจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันย่อมมีปัญหาหลายประการเกิดขึ้น...

รับสมัครทุนทำงานแลกเปลี่ยน

รับสมัครรหว่างวันที่ 28 พ.ย. 66 – 30 พ.ย. 66 ข้อความบรรทัดที่ 2...

รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป

หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมจำนวน 1 รายการ...

Quick Links บริการและสวัสดิการนักศึกษา